Hitta nya samarbeten

SVN:s hållbarhetstrappa

Många med­lem­mar i SVN hit­tar nya sam­ar­be­ten ge­nom nät­ver­ket. Här finns fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner in­om skilda branscher och gott om exem­pel på ent­re­pre­nö­rer som har byggt upp helt nya led av part­ners och le­ve­ran­tö­rer; där al­la de­lar vär­de­ring­en att sam­häl­let be­hö­ver bli håll­bart.

Inspireras

Häng med i för­änd­ring­ar och ta del av ak­tu­ell de­batt. Del­ta i SVN:s se­mi­na­ri­er, gäst­fö­re­läs­ning­ar och works­hops med le­dan­de per­so­ner in­om CSR.

Affärsutveckla

Hit­ta li­ka­sin­na­de och knyt nya af­färs­re­la­tio­ner tvärs över oli­ka bran­scher och verk­sam­he­ter. Ut­veck­la nya af­färsidéer till­sam­mans med and­ra.

Påverka

Ta möj­lig­he­ten att på­ver­ka be­sluts­fat­ta­re in­om fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner så att de väl­jer att ut­veck­la sin verk­sam­het på ett håll­bart sätt.

Nätverka

Sprid din kun­skap, el­ler få helt nya per­spek­tiv av and­ra. Var en vik­tig del av ett nät­verk för håll­bar ut­veck­ling och in­spi­ra­tion kring so­ci­alt och mil­jö­mäs­sigt an­svar.

Gör dig synlig

Bli en fö­re­bild i din bransch, håll ett se­mi­na­ri­um, fö­re­läs­ning el­ler works­hop in­om SVN om det du tyc­ker är vär­de­fullt och vik­tigt.