Nyheter

Center for Suistanable Business

Vi har intervjuat Frans Perkert som leder verksamheten vid Örebro universitets center för hållbart företagande och ekonomi – ”Center for Sustainable Business”. Frans Prenkert är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och leder forskningen vid Center for Sustainable Business | CSB, som invigdes 2019. Örebro Universitet har tillsammans med SVN bl a genomfört vidareutbildning i Hållbart företagande på Grythyttan.

Ni är ju nygamla medlemmar i SVN, kan du berätta lite mer om er verksamhet ”Center for Sustainable Business” vid Örebro universitet”?

Vår vision är en hållbar ekonomi som stödjer utvecklingen mot ett fossilfritt hållbart samhälle utan att riskera välfärd, ekonomi, natur och livskvalitet varken för nuvarande eller framtida generationer. Vi driver Sveriges första masterprogram i Hållbart företagande som innefattar 120 högskolepoäng eller två års vidareutbildning på avancerad nivå efter den treåriga grundexamen, men vi har även företagsinterna utbildningar. Vi undervisar också på andra program vid Örebro universitet, som t ex Civilingenjörsutbildningen, samt bedriver forskning och utveckling inom områdena cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och kommunikation samt inom hållbara värdekedjor. 

Varför är det viktigt för er att vara medlemmar?

Tommy Borglund (SVN:s tidigare ordförande) har alltid pratat varmt om SVN och det arbete ni gör, och vi delar värderingarna och står bakom visionen om att accelerera omställningen till en hållbarare värld. Vi har också haft ett tidigare gott samarbete med SVN då vi genomfört vidareutbildning i Hållbart Företagande tillsammans. Den baseras på innehållet i vår master i företagsekonomi och hållbarhet och ger högskolepoäng, om man önskar det. Vi vill gärna fortsätta samarbeta med SVN bl a för att också få hjälp att sprida vårt budskap bredare. Dessutom tycker vi det är viktigt att stötta SVN som är en viktig part i att arbetet med att arbeta för en omställning. 

Hur har ni byggt upp er forskning?

Verksamheten är uppbyggd runt fyra forskningsnoder som bygger på våra forskningsområden. I CSB Circular Economy forskar vi bland annat på cirkulära resursflöden och affärsmodeller, i CSB Business Ethics på företagsetik och etiska koder, i CSB Transparency på hållbarhetskommunikation, efterlevnad och hållbarhetskommunikation och i CSB Value Chain på hållbar logistik och hållbara försörjningskedjor. Vi är totalt ett tjugofem-tal forskare och fem professorer från fyra olika ämnen.

Vi arbetar både inom-och tvärvetenskapligt i samarbete med näringslivet för att öka kunskapen om hållbara lösningar för företag, affärsliv och ekonomi för att uppnå minskad miljöpåverkan, förbättrade arbetsförhållanden och höjd livskvalitet. På vår hemsida www.oru.se/csb kan du läsa mer om vår forskning om du vill.

Hur kom du själv in på hållbarhetsfrågan?

Jag har en lång historia som forskare i företagsekonomi och jag har bl a arbetat tio år på Handelshögskolan BI i Oslo. Där kom jag genom min forskning i kontakt med den internationella laxindustrin med laxodling i industriell skala och blev där uppmärksammad på inte bara den ekonomiska dynamiken i dessa system utan också på de problem som fanns – exempelvis med biologi, sjukdomar, antibiotika, utfodring och transporter och hur man arbetade med dessa frågor. Det här var innan hållbarhetsfrågan var uppe på agendan på samma sätt som nu, och det var inte möjligt att arbeta med frågor om hållbarhet som idag. Men det fick mig att börja intressera mig för problemen. Senare blev jag rekryterad till Handelshögskolan vid Örebro universitet och fick då friheten att fokusera mer på hållbarhetsfrågorna från ett ekonomiskt perspektiv, först inom logistikområdet men på senare tid mer generellt. Nu känns det livsviktigt och att vi inte har något val, vi måste arbeta för en hållbarare värld. Både för vår egen skull, men även för våra ungdomar, och för vad vi ska lämna över till nästa generation.

Vad är det unika mer er forskning?

Vår forskning har sin bas i samhällsvetenskapen, inom det företagsekonomiska området, och det gör att vi kan erbjuda Sveriges första och hittills enda master i företagsekonomi och hållbarhet. CSB fokuserar på hållbart företagande och hållbar ekonomi i vid bemärkelse, men varje individuell forskare är fri i att välja det som hen tycker är intressantast och viktigast. Det skapar stor bredd och mångfald. Vi har också ett tvärvetenskapligt fokus med samarbete med andra samhällsvetenskapliga fält som exempelvis genusforskning och från det naturvetenskapliga och tekniska området som kemi, miljötoxikologi och autonoma system och robotik. Hållbarhetsproblemen kräver helhetssyn och förmåga att fånga problematiken från flera olika forskningsfält och där har Örebro universitet en mycket god position eftersom barriärerna mellan samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap är ganska låga. Jag brinner för tvärvetenskap eftersom det är ett måste för att förstå de komplexa problem som hållbarhetsfrågorna ställer oss inför. En annan del i vårt arbete är att erbjuda vår tvärvetenskapliga kompetens ute på företag, för att sprida kunskap och information till de som inte är så insatta i hållbarhetsområdet och som vill ha hjälp med påfyllning av kunskap.

Alla kan göra något, och när blir fler medvetna om det så kan vi göra skillnad för en hållbarare värld.