Nominera

No­mi­ne­ra en per­son, organisation eller ett företag

Från och med november fram till och med sista juni kan du no­mi­ne­ra nå­gon till årets Gi­raff­pris. No­mi­ne­rings­kom­mit­tén som också är ju­ry är friståen­de från SVN:s sty­rel­se och be­står av per­so­ner med integri­tet och er­fa­ren­het in­om om­rå­de­na mil­jö, CSR och etik.

Instruktioner

Ob­ser­ve­ra att nedan in­struk­tio­ner­ för no­mi­ne­rings­för­fa­ran­det mås­te föl­jas. No­mi­ne­ring­ar som in­te är full­stän­di­ga kom­mer in­te att beaktas.

Kri­te­ri­er som skall tas i be­ak­tan­de:

  • Person eller organisation/företag som gjort något extra modigt
  • Brutit igenom motstånd för att göra något gott för människor och för jorden.
  • Nytänkande vinnare inom områdena miljö, CSR eller etik.
  • Inga ålderskriterier finns.
  • En person kan inte få priset flera gånger.

Ingen i SVN:s styrelse kan nomineras.

 

Lämna din nominering här