Nyheter

Finalister – Giraffpriset 2015

De fem finalisterna!

Dipart logga

Dipart är en modig och långsiktig entreprenör

– Di­part har ett kon­se­kvent och ge­nom­ar­be­tat mång­falds­ar­be­te som lett till att många oli­ka na­tio­na­li­te­ter ar­be­tar i fö­re­ta­get och att kvin­nor be­reds plats i en ty­pisk mans­do­mi­ne­rad bransch

– Di­part ar­be­tar ak­tivt ge­nom sitt­stöd till Vision.​nu för att le­va upp till sin vär­de­grund av­se­en­de stöd till grup­per och per­so­ner som har det svå­rast i sam­häl­let- i det här fal­let de hem­lö­sa.

– Di­part är ett fö­re­dö­me vad gäl­ler att in­te ta in svart ar­bets­kraft och att hål­la sig till­re­gel­ver­ket vad gäl­ler skat­ter och av­gif­ter. Det­ta i en bransch som an­ses gett ett an­sik­te åt svart­ar­be­te, kor­rup­tion och skat­te­fusk.

– Di­part har ett mil­jötänk och ett mil­jö­ar­be­te som ge­nom­sy­rar verk­sam­he­ten och de an­ställ­da.”

Allt ovan sam­man­ta­get och det fak­tum att man in­te räds att gå ut of­fent­ligt med vad man gör och hur man ser på frå­gor­na – in­ne­bär att man verk­li­gen stic­ker ut hal­sen då man verk­li­gen in­bju­der till kri­tisk gransk­ning, fram­för allt från de man kri­ti­se­rar.

Di­parts ar­be­te är ing­en dags­län­da ut­an har skett sys­te­ma­tiskt och för­dju­pats un­der en rad av år.”

http://www.​dipart.​se

Sofia Jannok / © Andreas Nilsson 2012Sofia Jannok – sångerska

”So­fia Jan­nok lyf­ter mo­digt frå­gor som ut­ma­nar vår själv­bild och blott­läg­ger vår dubb­la mo­ral bå­de in­om mil­jö­om­rå­det och på det so­ci­a­la om­rå­det. Med sin mu­sik ut­ma­nar hon den ul­ti­ma­ta mak­ten. Att Sve­ri­ge in­te skri­vit på ur­folk­skon­ven­tio­nen är en skam. Kanske är det dags nu, kanske kan det­ta pris bli tung­an på vå­gen? Den gruv­boom som på­går ris­ke­rar att yt­ter­li­ga­re tryc­ka un­dan sa­mer­nas rät­tig­he­ter.”

http://www.​sofiajannok.​com

 

Foto 2015-04-15 14 25 14

Jakob König – Fair Finance Guide

”För att Ja­kob har ut­hål­ligt och mål­med­ve­tet dri­vit ar­be­tet med att få igång Fair Fi­nan­ce Gui­de i Sve­ri­ge. Ge­nom Fair Fi­nan­ce Gui­de kan kun­der och med­bor­ga­re på ett en­kelt sätt få en ökad in­syn och på­ver­ka ban­kers håll­bar­hets­ar­be­te. Sve­ri­ges Kon­su­men­ter, Am­ne­sty, Di­a­ko­nia, Fair Tra­de Cen­ter och Na­tur­skydds­för­e­ning­en står bakom ini­ti­a­ti­vet och re­sul­ta­tet går även att jäm­fö­ra in­ter­na­tio­nellt. Ge­nom Fair Fi­nan­ce Gui­de kan ett kund­tryck för ökad håll­bar­het (so­ci­alt och eko­lo­giskt) bli me­ra på­tag­ligt och stöd­ja ban­kers eg­na am­bi­tio­ner och ut­veck­ling.”

http://​fairfinanceguide.​se/​

 

Sasja Beslik

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea

”Sa­sja Be­s­lik vo­re en vär­dig pris­ta­ga­re där­för att han med stort mod ta­git ställ­ning mot fö­re­tag med kor­rupt verk­sam­het typ Te­lia m.​fl. och där­med ut­satt sig för ic­ke obe­tyd­li­ga per­son­li­ga ris­ker. Sa­sja Be­s­lik har un­der många år dra­git sin lans för att i dis­kus­sions­pa­ne­ler tyd­lig­gö­ra sin pro­fil­frå­ga och här­med haft en stor be­ty­del­se i ut­veck­ling­en från att CSR gått från en upp­märk­sam­mad pro­fil­frå­ga till en själv­klar hy­gi­en­fak­tor. Det som idag ses som en själv­klar­het har ti­di­ga­re va­rit i hög grad kon­tro­ver­si­ellt in­om fund ma­na­ge­ment och i den mil­jön krävt en­vis­het och stor per­son­lig in­tegri­tet.”

 

Smiling Cashew

Smiling Cashew, the Smiling Group AB

”Smiling Cashew för att ta­git sig an det gi­gan­tis­ka ar­be­tet att för­änd­ra nöt­in­du­strin, att ska­pa nya ar­bets­till­fäl­len istäl­let för att lå­ta män­ni­skor bli be­ro­en­de av bi­stånd, att de ba­ra pro­du­ce­rar eko­lo­giskt od­la­de nöt­ter (och Fairt­ra­de-cer­ti­fi­e­ra­de) och att de ge­nom sitt nytän­kan­de för oss kon­su­men­ter när­ma­re od­lar­na ge­nom den bar-co­de som finns på al­la för­pack­ning­ar och som be­rät­tar var­je od­la­res egen histo­ria. De be­vi­sar att man kan dri­va ett fram­gångs­rikt fö­re­tag sam­ti­digt som man tar so­ci­a­la, eko­lo­gis­ka och mark­nads­mäs­si­ga hän­syn – det ena be­hö­ver in­te ute­slu­ta det and­ra.
Oscar Carls­son & Jo­a­kim Sö­der­ling är grun­da­re av fö­re­ta­get som star­ta­de 2011.”

http://​smilingcashew.​com/​