Projektbeskrivning - Plats för lärande

Samarbete nyckeln till framgång?

Näringsliv och gymnasieskolan i samarbete.

 

Projektbeskrivning

Bakgrund

Inom Botkyrka kommun har man sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsarbete inom gymnasieskolorna S:t Botvid, Tumba och Tullinge i syfte att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för yrkesprogrammens elever. Under 2014 startade också gymnasiesärskolan upp sitt arbete med att utveckla kvalitén på APL. Arbetet har lett till att man har tagit fram verktyg för kvalitetssäkring, samt dokumentation och checklistor för arbetet med APL inom skolorna. Utvecklingsprojektet har delfinansierats av Skolverket. Det långsiktiga målet med APL är att få fler unga i riktiga jobb. En svårighet i utvecklingsarbetet med APL har varit att företagen och organisationerna (de potentiella arbetsgivarna) inte kommer på de aktiviteter som skolan bjuder in till – företagarna har inte tid och råd. Inför 2015 öppnade därför Skolverket upp för att ansöka medel för arbetsgivare och intresseorganisationer för att bedriva utvecklingsarbete med samma mål – flera unga i praktik och arbete, men ur ett annat perspektiv.

SVN har sedan flera år haft ett fokusområde på unga i arbete. Nätverket består av ett 60-tal små och stora företag som vill ta socialt ansvar och det finns både erfarenhet och kompetens om att arbeta med unga med funktionshinder. SVN har sökt medel från Skolverket för att fortsatt det arbete som gjorts av Botkyrka kommun angående APL – genom att vara bryggan mellan skola och näringsliv, vill SVN försöka hitta nya sätt att få till samarbete och klargöra förutsättningar för att bidra till att fler företag börjar ta emot unga i praktik och arbete.

Syfte

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att fler företag och organisationer erbjuder APL – platser till kommunens gymnasielever. Vidare ska projektet undersöka vad företagen anser är förutsättning för att ta emot elever på APL. Vilka ersättningsmodeller och resurser behöver företagen för att börja ta in gymnasieelever i praktik? Särskilt fokus i projektet är gymnasieelever med funktionshinder.

Mål

Att bidra till långsiktiga relationer mellan gymnasieskolorna och företag så att man säkerställer APL-platser på lång sikt. Att etablera branschråd där skolledare och företagsrepresentanter samarbetar om hur man ska få fler unga i praktik och arbete.

Att få svar på vad företagen/arbetsgivarorganisationerna ser som förutsättningar för att erbjuda APL-platser.

Tidsplan

Första steget i projektet startar den 15 januari 2015 och avslutas den 30 juni 2015. Skolverket beviljade sedan en fortsättning som tar vid 1 augusti och avslutas 31 december 2015.

Resurser

Projektorganisation:

Projektledare: Pia Jertfelt

Projektadministratör: Sabina Valois

Styrgrupp

Inga Birath von Sydow, Anna Widing Niemilä (gymnasiechef Botkyrka), Malin Winbladh (rektor St Botvids gymnasium).

Formalia

Projektets resultat ska löpande rapporteras till styrgruppen samt till SVN:s styrelse.