Fokusområden

SVN:s fokusområden

1. Etik i arbetslivet

Hållbarhet för SVN handlar mycket om våra värderingar, attityder och på vilket sätt våra handlingar sätter avtryck i vårt samhälle.  Det kan t.ex. handla om vårt klimat, eller på vilket sätt vi skapar förutsättningar för människor som är i utanförskap eller utsatta för utnyttjande och övergrepp för att sko ekonomiska intressen. Vi får det samhälle vi förtjänar.

De flesta företag och organisationer arbetar idag med etiska koder, en formulerad CSR-policy eller en gemensam värdegrund med värderingar kring vad som är viktigt och värdefullt i de organisationer de verkar. Ett viktigt syfte är ofta att föra ut budskap kring riktlinjer och rutiner, men också att förmedla budskap kring vem man är och därmed kunna stärka varumärket.

SVN erbjuder en ”mötesplats” där medlemmar kan diskutera och utbyta erfarenheter i frågor som rör etiska dilemman, värderingsarbete och tillämpning av etiska koder. Det är viktiga frågor som ofta berör på ett djupare plan än det rationella och som är komplexa i sin natur. Ett tydligt exempel är dilemman där det finns en direkt konflikt mellan ekonomi på kort- och lång sikt och etiska ställningstaganden som kan påverka varumärket negativt. Hur vi arbetar internt inom våra organisationer och ut mot externa intressenter får stor påverkan på hur vi utvecklar ett hållbart samhälle.

Vi arbetar med medlemsmöten där vi går på djupet i svåra frågor och praktiska exempel från våra egna organisationer. Likaså kommer vi att bjuda in till öppna möten för att lyfta etikfrågor i arbetslivet.

Kom gärna med idéer och önskemål om vilka frågor vi ska ta upp på våra möten.

————————————————————————————————

2. Arbete för personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning står lika långt från arbetsmarknaden idag som för ett decennium sedan. Varför blir det ingen förändring? Vad kan SVN:s medlemmar delge för erfarenheter och praktiska råd för hur man kan förbättra möjligheterna för denna grupp?

————————————————————————————————

3. Planetens begränsningar
Forskarvärlden framhåller nio områden som extra viktiga för vad jorden tål:
• Ozonskiktets skyddande lager
• Den biologiska mångfalden
• Utbredningen av kemikalier
• Klimatförändringen
• Försurningen av världshaven
• Sötvattensförbrukningen
• Jordförstöringen
• Kväve och fosfor i biosfären och världshaven samt
• Ökningen av partiklar i atmosfären.

SVN vill bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om dessa områden.