Om Giraffpriset

Känner du någon giraff?

Social Venture Network Sweden, SVN, delar sedan 2011 årligen ut Giraffpriset.

Priset ska gå till en person, företag eller organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt och trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd. Det ska handla om miljö, socialt ansvar eller etik och pristagaren ska ha åstadkommit goda resultat.

Pri­set består av äran, ett di­plom, en check på 10 000 kr samt sist men in­te minst vår vand­rings­po­kal!

No­mi­ne­ra en per­son, organisation eller ett företag till Giraffpriset

Mellan mitten på januari till mitten på mars kan man no­mi­ne­ra nå­gon till det årets Gi­raff­pris. No­mi­ne­rings­kom­mit­tén som också är ju­ry är friståen­de från SVN:s sty­rel­se och be­står av per­so­ner med integri­tet och er­fa­ren­het in­om om­rå­de­na mil­jö, CSR och etik.

Ob­ser­ve­ra att nedan in­struk­tio­ner­ för no­mi­ne­rings­för­fa­ran­det mås­te föl­jas.

Instruktioner

No­mi­ne­ring­ar som in­te är full­stän­di­ga kom­mer in­te att beaktas.

Kri­te­ri­er som skall tas i be­ak­tan­de:

  • Person eller organisation/företag som gjort något extra modigt
  • Brutit igenom motstånd för att göra något gott för människor och för jorden.
  • Nytänkande vinnare inom områdena miljö, CSR eller etik.
  • Inga ålderskriterier finns.
  • En person kan inte få priset flera gånger.
  • Ingen i SVN:s styrelse kan nomineras.