Nyheter

Svalt intresse bland myndigheter för uppdraget “Praktik i Staten”

SVNs projekt Plats för lärande (PFL) intervjuar trettio myndigheter om deras arbete med regeringsuppdraget Praktik i staten, för personer med funktionsnedsättning.

I arbetet ingår också att ta reda på om någon myndighet har tagit emot

Peter Gröndahl
Peter Gröndahl jobbar med en rapport till Skolverket

personer med utvecklingsstörning på praktik inom ramen för uppdraget. Peter Gröndahl från PFL ger en nulägesrapport. 

- Arbetet går framåt, men det inte så fort som vi hoppats. Det är svårt att få ansvariga myndighetspersoner att svara på våra frågor. Intresset för dessa frågor är mindre än jag förväntat mig., säger Peter Gröndahl.

En tidigare undersökning av särskoleungdomars möjligheter till arbete efter examen, gjord av forskaren Jessica Arvidsson vid högskolan i Halmstad visar att 8 av 10 står utanför arbetsmarknaden efter gymnasiet. Med projektet PFL vill SVN bidra till att stärka samarbetet mellan särskola och näringslivet för att på sikt få ut fler ungdomar i praktik och riktiga jobb. Peter Gröndahls intervjuer och inventering av hur väl myndigheterna levererar utifrån det uppdrag som regeringen gett dem är en del av det arbetet.

Så långt uppger 22 av myndigheterna att de har tagit emot minst en person med funktionsnedsättning på praktik. Endast en myndighet uppger att de har tagit emot en person med utvecklingsstörning.

- Det är svårt att få fram uppgiften om utvecklingsstörning eftersom personerna som tas emot själva bestämmer om och vad de vill berätta om sin funktionsnedsättning, säger Peter Gröndahl.

I undersökningen framkommer flera tänkbara orsaker till att inte fler personer med utvecklingsstörning har fått praktik:

  • Några myndigheter uppger att de är osäkra på vad utvecklingsstörning är och vad det innebär
  • Svårt att hitta arbetsuppgifter som är lämpliga
  • konkurrens om samma arbetsuppgifter mellan deltagare i olika arbetsmarknads-politiska åtgärder.
  • personer med utvecklingsstörning anvisas inte från Arbetsförmedlingen, som är de som gör matchningen mellan myndighetens kravprofil och de arbetssökande.

Det är halvtid för projektet nu och fler myndigheter kommer att kontaktas.

- Vi lägger in en extra växel nu och intensifierar arbetet, som vid årsskiftet ska resultera i en rapport till Skolverket. Syftet med vårt arbete är att få myndigheter och näringsliv att öppna upp för den dolda resurs som t ex gymnasiesärskole-ungdomar är, säger Peter Gröndahl.

 

Inga och Peter Almedalen
Inga Birath von Sydow, projektledare, och Peter Gröndahl berättar om PFL under Almedalen

 

 

 

 

 

 

 

Plats för lärande kampanjsida

Mer om verksamheten

Vill du bidra till ett mer inkluderande samhälle? Skriv under budkavlen du också

TILLBAKA TILL NYHETSBREVET