Verksamhet

Social Venture Network vill

  • Erbjuda våra medlemmar erfarenhetsutbyten inom CSR-området.
  • Visa på goda exempel, främst de roliga och lärorika.
  • Stimulera till nytänkande i form av ”verkstäder” för att gå “från prat till praktik”.
  • Skapa arenor för diskussion mellan företag, beslutsfattare och opinionsbildare exempelvis i Almedalen.
  • Uppmärksamma företag och organisationer som är inspirerande och leder utveckling inom CSR (bl a genom Giraffpriset).
  • Skapa utbildningar för att öka kunnande inom det breda hållbarhetsområdet och dess värderingar.
  • Hitta likasinnade och nya relationer tvärs över olika branscher och verksamheter.
  • Utveckla nya affärs- och verksamhetsidéer tillsammans med andra.

Ett nätverk för långsiktig hållbarhet

So­ci­al Ven­tu­re Network, SVN, är ett in­ter­na­tio­nellt nät­verk som ar­be­tar för lång­sik­tig håll­bar­het i af­fä­rer och verk­sam­he­ter. Med­lem­mar­na är fö­re­tag, or­ga­ni­sa­tio­ner, offentlig verksamhet som ar­be­tar lo­kalt i var­je land med frå­gor om god etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar.

I Social Venture Network menar vi att hållbart ledarskap är ett sätt att genomföra CSR. Hållbarhet är det begrepp som idag många gånger ersätter CSR. För många har begreppet hållbarhet betydelsen miljö- och klimatfrågor. Men det används också mer och mer i betydelsen social hållbarhet. Social hållbarhet, ibland också social hänsyn, är ett mycket spretigt och ibland otydligt begrepp. Det är svårt att vara exakt och kunna definiera det på ett adekvat sätt.

Hållbarhet förutsätter etik och moral. Det går inte att diskutera och föra en dialog om hållbarhet utan att också infatta värderingsfrågor som ansvar, antikorruption och framförallt mänskliga rättigheter.

Men självfallet handlar hållbarhet om alla de övergripande frågorna: klimat/miljö, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, etik och antikorruption.

Hållbarhet är något som måste inarbetas i den övergripande affärsstrategin, för att skapa förtroende och generera vinst.

Men vad är då ett hållbart ledarskap?

Hållbar utveckling och hållbart ledarskap går hand i hand. I den nödvändiga utveckling och förändringen som alla organisationer står inför handlar hållbart ledarskap om hur vi kan möta och anpassa oss till de förändringar som kommer och går – ett ledarskap som får verksamhet att utvecklas såväl på kort som lång sikt.

Den ledare som vågar ta rätt beslut, smarta beslut oavsett om det är opportunt eller inte, och samtidigt ser olikheterna hos medarbetarna som en tillgång och ger dem förtroende att utveckla sitt arbete, utövar ett hållbart ledarskap. Ett ledarskap som skapar långsiktighet.

Ett hållbart långsiktigt ledarskap bygger på väl genomarbetade värderingar. Värderingar som tagits fram tillsammans med medarbetare och intressenter och som ständigt, omvärderas, bearbetas och aktualiseras. Det viktiga är att ”leva sina värderingar”, det vill säga, att de finns ständigt närvarande i det dagliga arbetet. En värdering som inte tar sig uttryck i aktiv handling, blir lätt till tomt prat. Den som utövar hållbart ledarskap, skapar förutsättningarna för att värderingarna levs och dagligen används.

 

Visste du att SVN har fler än 300
medlemsföretag och organisationer?