Mötesformer

Utbyta erfarenheter

SVN arbetar med olika mötesformer för att kunna anpassa varje möte utifrån ämnets karaktär. Här följer beskrivningar på ett antal mötesformer som SVN bland annat använder;  salong, erfarenhetsutbyte, föreläsning, seminarium och hearing.

Salong

En sa­long star­tar of­ta via ett kort fram­fö­ran­de som le­der in i sam­tal mel­lan del­ta­gar­na. Of­ta förs samtalet ömsom i mind­re grup­per och ömsom med he­la grup­pen. En sa­long ger ett ut­rym­me för reflektion, bå­de egen och i di­a­log med and­ra. Ämnena som tas upp är kom­plexa frå­gor som krä­ver ef­ter­tan­ke och sam­tal. Sam­ta­let och ut­rym­met för re­flek­tion ger del­ta­gar­na gro­grund för eg­na tan­kar och möj­lig­het att for­mu­le­ra åsik­ter och eg­na ståndpunk­ter.

Erfarenhetsutbyte

Ett er­fa­ren­hets­ut­byte byg­ger på ak­ti­va del­ta­ga­re som bju­der på verk­li­ga histo­ri­er kring bå­de framgång och fa­däs. Te­mat för ett er­fa­ren­hets­ut­byte är frå­ge­ställ­ning­ar och ut­ma­ning­ar i det hand­grip­li­ga ar­be­tet med att om­sät­ta håll­bar­het i var­da­gen. Delad er­fa­ren­het ger ener­gi i det eg­na, möj­lig­het att in­te gö­ra and­ras miss­tag och gen­vä­gar fram­åt.

Er­fa­ren­hets­ut­by­tet ut­går från en förs­ta be­rät­ta­re och har en tyd­ligt styrd form för att samt­li­ga deltagare får möj­lig­het att bå­de be­rät­ta och lyss­na. Mö­te­na har ett be­grän­sat an­tal del­ta­ga­re och är endast för SVN:s med­lem­mar.

Föreläsning

En fö­re­läs­ning är ett fram­fö­ran­de av en el­ler fle­ra per­so­ner med djup kun­skap. De äm­nen som kommer att tas upp ut­gör nya rön el­ler he­ta frå­gor. Syf­tet med fö­re­läs­ning­en är att för­med­la kun­skap till del­ta­gar­na. For­ma­tet kom­mer att be­ro på fö­re­lä­sa­na men av­slu­tas all­tid med en möj­lig­het till frå­gor.

Seminarium

Ett se­mi­na­rium är en plant­sko­la för hand­ling och sam­ar­be­te. De frå­gor som tas upp är an­ge­läg­na utma­ning­ar som bör le­da till fort­satt hand­ling, in­di­v­du­ell el­ler gemensam.​Semina­ri­et star­tar med ett kort fram­fö­ran­de och le­der se­dan in i di­a­log mel­lan del­ta­gar­na. Del­ta­gar­nas sam­man­sätt­ning kom­mer att be­ro på frå­gan och ex­ter­na par­ter bjuds gär­na in för att ge ener­gi till sam­ta­let och möj­lig­het till partner­skap. Mö­tet av­slu­tas med en sum­me­ring och en in­blick i fram­ti­den.

 

Hearing

En he­a­ring skall klar­gö­ra en el­ler ett par pa­ne­lis­ters stånd­punkt i en fo­ku­se­rad frå­ga. De som del­tar i pane­len är van­ligt­vis per­so­ner med makt el­ler stor för­må­ga att på­ver­ka. De frå­gor som tas upp är sådana som står in­för ett be­slut el­ler väg­val. Hearing­en byg­ger på en mo­de­re­rad ut­fråg­ning av en pa­nel. Mö­tet kan även gö­ras som ett sam­tal och kan även läm­na ut­rym­me för del­ta­gar­na att stäl­la frå­gor och fram­fö­ra åsik­ter.