FIA – Funktionsnedsatta i anställning genom CSR

FIA – Funktionsnedsatta I Arbete genom CSR

SVN och Bircon har tillsammans med SVN:s medlemmar och AF gjort en förstudie där vi sökt best practise av fungerande metoder för att få fram bestående arbeten till personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning av projektet

Hur kan människor som känner sig utanför få en tillhörighet i samhället? Främst genom möjligheten att få ett arbete – ett riktigt arbete. Ett arbete som har mening. Ett arbete som skapar värde för andra. Ett arbete som berikar. Flera aktörer från den offentliga sidan gör i många fall ett bra arbete. Vår fråga i denna studie var: Vad gör näringslivet för att skapa möjligheten till arbete för de funktionsnedsatta?

Idag arbetar allt fler företag med Corporate Social Responsibility, CSR. Det innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare samtidigt som det bidrar till långsiktig tillväxt och lönsamhet. Det är i den kontexten man ska se företagens intresse att erbjuda praktikplatser och anställning till personer med funktionsnedsättning.

Allt fler i näringslivet ser och förstår värdet i att skapa mångfald i organisationen. Men frågan är hur? Hur gör man så att det inte blir problem? Hur gör man för att säkerställa att det blir ett win/win koncept?

FIA-projektet har undersökt några modeller som finns och som kan vara ett stöd i att både rekrytera personer med funktionsnedsättning och, den minst lika viktiga aspekten, få personen att stanna kvar och utveckla sin yrkeskompetens.

Våra partners i projektet var ICA AB, Max Hamburgerrestauranger, Telenor, Swedavia, Misa och Arbetsförmedlingen. Vi har tittat närmare på alla utom Arbetsförmedlingen. Detta valde vi eftersom vi hade ett näringslivsfokus. Genom intervjuer, workshops och en mängd dokument har vi kunnat konstatera att det finns modeller som kan generaliseras. Generaliseras så att det blir lättare för fler företag att rekrytera och anställa personer med funktionsnedsättningar.

Vad har vi då sett?

På det strukturella planet är den mest grundläggande framgångsfaktorn att företaget arbetar aktivt med sina värderingar, alltså inte låter dessa värderingar stanna på pappret utan praktiserar dem. Värderingar som innefattar människors lika värde, socialt ansvarstagande och social hållbarhet. Allt detta, förstås, med bibehållenen lönsamhet. Helst ökad. En annan viktig framgångsfaktor är att ledarna och cheferna präglas av företagets värderingar och får stöd i sitt arbete. Att det finns en öppenhet och samarbete mellan de offentliga aktörerna och företagen så att stödet till de funktionsnedsatta och till företagets chefer och medarbetar utvecklas och gör att anställningen blir långsiktig.

På individplanet handlar det om att de arbeten som erbjuds är riktiga arbeten, alltså inga ”hittapåjobb” eller liknande. Matchningen mellan individens kompetens och arbetsuppgifterna blir därför en av de absoluta viktigaste faktorerna till framgång.

Vilka är då argumenten för företagen att arbeta med att rekrytera och anställa personer med funktionsnedsättningar?

  • Det kan uppstå arbetsbrist och företagen måste rekrytera från grupper som man tidigare inte vänt sig till.
  • Lönsamhet är oerhört viktig, i vilket fall bibehållen lönsamhet för möjligheten till bestående anställning.
  • Personer med funktionsnedsättning visar sig stanna längre på sin arbetsplats och bidrar till trivsel och minskade rekryteringskostnader.
  • Slutligen det skapar bra image (varumärke)för företaget att göra också på det här området göra samhällsnytta.

Vad behövs mer för att näringslivet ska utveckla sitt mångfaldsarbete?

Det behövs ett förstärkt värdegrundsarbete för all personal men i synnerhet för chefer och ledare. Det kan ske genom olika typer av workshops, seminarier och erfarenhetsgrupper. Kortare utbildningar kan göras inom ramen för de utbildningar som idag redan finns hos företagen.

Men framförallt behövs en förstärkt dialog mellan näringslivet och de offentliga aktörerna så att kulturförståelsen kan fördjupas.

SVN har under projektets gång haft publika seminarier i Almedalen och i Botkyrka kommun. Vi har deltagit i många olika samarbetsträffar arrangerade av de olika samordningsförbunden och ESF. Där har vi presenterat FIA och skapat en dialog runt våra fokusfrågor.


Här kan ni ladda ner hela slutrapporten och bilagor, som lämnats in till den Europeiska socialfonden, ESF, och en mer tillgänglig kortversion. Vi har även översatt en kortversion till engelska.

Slutrapport

FIA-slutrapport-med-tillägg

Bilagor

 

BILAGA-Modeller-för-aktivt-CSR-arbete

BILAGA-Generaliserbart-CSR-arbete-i-organisationens-lager

Trappmodellen-BILAGA

Project-FIA-english-version

Project-FIA-method